CẤP QUẬN

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án "Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020" 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 25/07/2016 Đ/c Đỗ Mạnh Hải- Chủ tịch HĐND quận
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016 Đỗ Huy Chiến
297/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Quận Long Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 28/01/2016 Đ/c Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch UBND Quận
810/TB-UBND 810/TB-UBND 22/01/2016 Đỗ Mạnh Hải
81/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2014 25/06/2015 Đ/c Vũ Đức Bảo - Chủ tịch HĐND quân
82/2015/NQ-HĐND Thông quan việc bổ sung Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm (2013 – 2015) của Ủy ban nhân dân quận Long Biên 25/06/2015 Đ/c Vũ Đức Bảo - Chủ tịch HĐND quân
83/2015/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2015 sử dụng ngân sách quận 25/06/2015 Đ/c Vũ Đức Bảo - Chủ tịch HĐND quân
84/2015/NQ-HĐND Thông qua đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020” 25/06/2015 Đ/c Vũ Đức Bảo - Chủ tịch HĐND quân